วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

หลักการทํานายตาม ๑๒ ราศี

หลักการทํานายตาม ๑๒ ราศี

สิทธิการิยะ ฯ ชาย หญิงใดต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตก นั้น จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทํานายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล

ชาย ท่านให้นับปีที่ ๑ เริ่มจากเจดีย์ไปเวียนขวา จนครบเท่าจํานวนอายุ ปัจจุบันของตน

หญิง ท่านให้นับปีที่หนึ่งเริ่มจากเจดีย์ไปเวียนซ้าย จนครบเท่าจํานวนอายุ ปัจจุบันของตน และถือเอาคําทํานายตามภาพที่อายุตนไปตกนั้นเถิด คําทํานายตามราศีทั้ง ๑๒ นี้ มีดังนี้:

. ถ้าตก เจดีย์ ท่านว่า ปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีความสุขกายสบายใจ จะได้ ทําบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สมใจนึกแล

๒. ถ้าตก ฉัตรเงิน ท่านว่าปีนั้นจะมีลาภผลเงินทอง ใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกาย . ในครอบครัว ไปทางไหนทิศใด จะมีคนอุปถัมภ์ค้ําชูพอประมาณแล

๓. ถ้าตก คอขาด ท่านว่า ปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรง ถึงศาลทําให้ต้องเสียเงินทองของรักไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ทํามาหากินอย่างปกติสุข ไม่ดีเลย

๔. ถ้าตก เรือนหลวง ท่านว่า ปีนั้นจะดีมีความสุขกายสบายใจ จะมีที่พึ่งพิงในความ อนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศฐาบรรดาศักดิ์ดีแล

๕. ถ้าตก ปราสาท ท่านว่าปีนั้นว่าจะมีความสุขอย่างยิ่ง จะประสบโชคลาภ มากมายในชีวิต คิดสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา ดีนักแล .

๖. ถ้าตก ราหู ท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความ – จะมีคนมาคอยยุแหย่ให้วุ่นวาย หรือหาเรื่องราวให้ตนต้องเดือดร้อนจะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจํา ไม่ดีแล .

๗. ถ้าตก ฉัตรทอง ท่านว่า ปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศ ใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ําชู ไม่เดือดร้อนเลย ดีมากแล

๘. ถ้าตก เทวดาขี่เต่า ท่านว่า ปีนั้นค่อนข้างดี จะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การ งาน แต่ระวังบริวารจะนําความเดือดร้อนมาให้ ดีปานกลางแล

๙.ถ้าตก คนต้องขื่อคา ท่านว่าปีนั้นถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายใน ตนและครอบครัว จะถูกจองจําหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย

๑๐. ถ้าตก พ่อมด ท่านว่า ปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสาเจ้านายจะได้ ดี แต่จะมีความสุขไม่มากนักจะทุกข์กายทุกข์ใจพอประมาณ ดีปานกลางแล

๑๑. ถ้าตก แม่มด ท่านว่าปีนั้นจะมีคนนําลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความ ช่วยเหลือจากตน มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจดีปานกลางแล

๑๒. ถ้าตก นาคราช ท่านว่า ปีนั้นจะมีอํานาจวาสนา ชะตากําลังดี มีคนมาอ่อน น้อมยอมเป็นคนรับใช้ จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวังคําพูดและอารมณ์ให้มาก ดีปานกลางแลฯ

หมายเหตุ : ดูภาพประกอบหน้า ๓ อย่าลืม หญิงนับไปซ้าย ชายนับไปขวา จนครบ เท่าอายุปัจจุบันของท่าน