วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ความหมายจันทร์สถิตราศีต่างๆ

ความหมายจันทร์สถิตราศีต่างๆ
จันทร์สถิตราศีเมษ การกระทำที่รวดเร็ว ต้องเห็นผลทันที การมุ่งในกิจและความเป็นตัวตนของตนเองเป็นสำคัญ ตามใจตนเอง ชอบความท้าทาย การเริ่มต้นโครงการในระยะสั้น
จันทร์สถิตราศีพฤษภ การกระทำที่วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได้ต้องแน่นอน กิจกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินส่วนบุคคล การเริ่มต้นความสัมพันธ์ในระยะยาว ศิลปะ ดนตรี ที่อยู่อาศัย
จันทร์สถิตราศีมิถุน การกระทำที่แสดงออกมาจากจิตใจ การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยง กิจกรรมที่ต้องทำบ่อยๆ การเรียนการศึกษา หนังสือ จดหมาย การพูดการเขียน การสอนถ่ายทอด การเดินทางระยะสั้น
จันทร์สถิตราศีกรกฎ การกระทำที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัว ความเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล การตกแต่งบ้าน การดูแลที่อยู่อาศัย ความใส่ในใจในรายละเอียดต่างๆของคนในบ้าน
จันทร์สถิตราศีสิงห์ การกระทำที่ริเริ่มสร้างสรรค์ไปในทางความคิดแปลกใหม่ เกี่ยวข้องกับเด็ก บริวาร ผู้ที่ต้องดูแล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจกว้าง หน้าใหญ่ใจโต ชอบความเสี่ยงความท้าทาย
จันทร์สถิตราศีกันย์ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน การแสวงหาความรู้ทางจิตใจ มุ่งมั่นทำงาน มีใจบริการ การลงมือปฏิบัติ กิจวัตรหน้าที่ประจำ กิจกรรมที่มีการเข้าร่วมผลประโยชน์
จันทร์สถิตราศีตุล การกระทำที่มุ่งเน้นความร่วมมือ การสานต่อทางด้านความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือ การสำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง รักในความสวยงาม ยินดีในความราบรื่น
จันทร์สถิตราศีพิจิก การกระทำที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ ความสัมพันธ์ในเชิงใกล้ชิด จิตวิทยา ภาษี การบัญชี การวิจัยค้นคว้า การสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง การกำจัดไปซึ่งสิ่งเก่าๆ
จันทร์สถิตราศีธนู การกระทำที่วางเป้าหมายแผนงานไว้ชัดเจน อาจจะมีในด้านความเสี่ยงบ้าง การท่องเที่ยว การศึกษาที่สูงขึ้น การเริ่มต้นโครงการ การเผยแพร่ โฆษณา กีฬา การออกกำลังกาย
จันทร์สถิตราศีมกร การกระทำที่หวังผลระยะยาว แม้ผลลัพธ์จะออกมาช้าแต่มีความมั่นคง การลงมือปฏิบัติจริง ความรับผิดชอบในหน้าที่ จัดวางแผนงาน การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
จันทร์สถิตราศีกุมภ์ การกระทำที่มีการปรับประยุกต์ การเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงสถานการณ์ การเข้าสังคม โครงการในลักษณะเป็นกลุ่ม พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆ การรวมตัวกันทางสังคม
จันทร์สถิตราศีมีน การกระทำภายใต้ความนึกคิดคาดหวัง การแสวงหาความลึกลับ ความเชื่อ จิตวิญญาณ การพัฒนาตนเองจากภายใน เพลง ละคร สถานที่พักผ่อน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางน้ำ