วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ดาวพฤหัส

เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส  เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส

ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)

ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

ดาวพฤหัสโคจร ราศีละประมาณ ๑ ปี

ดาวพฤหัส เป็นเจ้าเรือนสองเกษตร ราศีธนู และ ราศีมีน

ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพ พระอิศวร ร่ายพระเวทให้ฤาษี ๑๙ ตน ตามกำลังทักษาเป็นธุลี แล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ ประพรมน้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ ทรงกวางทองเป็น พาหนะ

ดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดิน ดาวพฤหัสเป็นดินแข็ง  ธรรมซาติดินอย่างดาวพฤหัส เป็นดินแข็งแห้งกร้าน จัดอยู่ในประเภทดินที่ดอนแข็งแน่น ไม่ทลายลงได้โดยง่าย สภาวะบ่งถึงความเข้มแข็งหนักแน่น ถึงแม้นว่าสภาวจะแข้ง แต่จะไม่รุนแรงหักโค่นใคร  ดาวพฤหัสนี้แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธา ใฝ่ในบุญกุศล คุณธรรมความดี การมีอุดมคติ บ่งถึงการแผ่ไปสู่ความดีงาม ความมั่นคง ความอุดมสมบรูณ์ ความสำเร็จ ความถูกต้อง ความมีสติ การอดทนอดกลั้น การช่วยเหลือ ความรู้ วิชาการ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จารีต ประเพณี การพิพากษา  ตัดสินความต่างๆ หลักการ ต่างประเทศ ศาสนา โชคลาภ การเกิด การเจริญเติบโต เป็นคนฉลาดตามตัวหนังสือ

ดาวพฤหัส (๕) ถ้าได้ตำแหน่งเกษตร (อยู่ในราศีธนูหรือมีน)
เจ้าชะตาจะมีวาสนาดีในเรื่องการศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญา เหมาะกับการค้นคว้า
จากตำราเน้นหนักไปในทางทฤษฎี(มากกว่าทางประสบการณ์) เข้าถึงศาสนาได้ง่าย มีสติ สุขุมรอบคอบ
เป็นคนที่มีเหตุผล

ดาวพฤหัส (๕) ได้ตำแหน่งเกษตร หรือเด่นและถึงลัคนา(ลั)
ท่านว่าจะมีทรัพย์มากกว่าคนทั้งปวง มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้คนได้
ชอบความสงบ รักความยุติธรรม มีความเกรงกลัวต่อบาป มีคุณธรรม ใช้สติใคร่ควรปัญหามากไปจนบางครั้งดู
เหมือนกับว่าไม่มีความเฉียบแหลมการแก้ปัญหาจึงออกจะช้าๆ (ไม่เหมือนพวกที่มีดาวพุธเด่น)

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง ซื่อสัตย์ สุจริต มองโลกในแง่ดี เอาจริงเอาจัง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือต่อผู้อื่น รักสงบ เสียสละ  มีศรัทธาแรงกล้า ชอบอบรมสั่งสอน ชอบศึกษา ชอบค้นคว้า ติดกฎเกณฑ์ ชอบทำบุญ สร้างกุศล มีหลักการเหตุผล คิดการทำ มีคุณธรรม มีปัญญา มีความเข้าใจในหลักปรัชญา รักสันติ มีเกรียติคุณ(ความนับถือ) มีความก้ามหน้าและพัฒนาตัวเองไม่หยุด มีน้ำใจดีต่อผู้อื่ มีความโอบอ้อมอารี อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญสุนทาน เมตตาปารนี จริงใจ ใจกว้าง มีหิริ-โอตัปปะ รู้จักจังหวะและรอคอยโอกาศที่ดี ปกป้องคุ้มครอง มีสติ สามารถควบคุมตนเองได้ดี  มีคุณะรรม รุ้จักกาละเทศะ การกระทำแสดงออกที่พอเหมาะพอควร เข้าได้ทุกที่  ชอบความสงบ รักความยุติธรรม มีผู้อุปถัมภ์ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง อวดรู้ อวดฉลาด ชอบโอ้อวด ชอบเอาหน้า แสวงหาความสำเร็จแบบไม่ถูกต้อง สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย หัวแข็ง ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตนเอง  ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ถือตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้อง เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝัน ยกตนข่มท่าน การไม่ยอมรับฟัง ซื้อบื่อเกินไป  ไม่สงบ เร้าร้อนลุกลนปล่อยวางจนไม่ใส่ใจกับอะไรเลย เถรตรงเกินไป  แปรปรวนตามตัวเอง ผลัดวันประกันพรุ่ง หลอกลวง ทำอะไรนอกลู่นอกรอย เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย มือเติบใจใหญ่ ล้มเหลวไม่ฟังใคร ขี้กังวล ชอบโต้เถียงทั้งที่ไม่มีเหตุผล ชอบเสี่ยงลงทุน ไม่คิดหน้าคิดหลังหลงตัว มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย ​​​​​​​ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมาย ใช้ความเที่ยงธรรมในทางที่ผิด ไม่ยึดถือหลักการ

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ชอบสร้างกุศล ใจอ่อนมีเมตตา ซื่อสัตย์ ใจกว้าง รักสงบ รักเหตุผล รักความยุติธรรม กตัญญู มีเหตุผล มีศักดิ์ศรี มีความเห็นอกเห็นใจ

บุคลิกภาพ หมายถึงน่านับถือ น่าเชื่อถือ มีสง่า ดูสุภาพอ่อนน้อม กิริยาดูสำรวม ดูเป็นระมัดระวังในการแสดงออก ดูเป็นผู้ใหญ่ สุขมเยือกเย็น ดูลักษณะใจดี มีเมตตา มีความกตัญญู ดูเป็นคนง่ายๆเรียบๆ  ไม่มีพิธีรีตอง ดูแก่กว่าวัย เป็นคนกว้างขวางในวงสังคม

บุคคล หมายถึง ผู้นำทางศาสนา คนสอนศาสนา นักสอนศาสนา นักบวช  พระ ผู้ทรงศีล ครู อาจารย์ ที่ปรึกษา นักวิชาการ  ผู้คุ้มครอง ผู้ปกครองเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา อัยการ จ่าศาล  ทนายความ นิติกร แพทย์ทั่วไป คนขายยา เภสัช คนที่มีเหตุผล ผู้ใหญ่ทางการปกครอง เป็นผู้มีการศึกษาแบบมีดีกรี นักวิทยาศาสตร์  นักวิเคราะห์โหราจารย์

สถานที่ หมายถึงศูนย์รวมของจิตใจ ศูนย์รวมของการอบรม สถานรักษาพยาบาล โรงพยาบาล สาธารณสุข คลินิก ศูนย์ดูแลสุขภาพ ร้านยา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัด หอประชุมทางศาสนา สถานที่เกี่ยวกับศาสนา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ วิหาร มัสยิด สำนักสงฆ์ ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ พระพรหม สถาบันการศึกษา โรงเรียน ห้องสมุด มหาวิทยาลัย หอสมุด สภาแห่งซาติ สถานที่ที่เกี่ยวกับติดต่อกฎหมาย ศาลสถิตยุติธรรม รัฐสภา กระทรวงการคลัง  สถานที่สบายใจ บ้านตากอากาศ ศาลาพักร้อน  ห้างสรรพสินค้า

อาชีพ หมายถึง พระ อาจารย์ ครู หมอทั่วไป ทนายความ ผู้พิพากษา คนขายยา เภสัช นายธนาคาร นักมานุษยวิทยา นักวิทยาศาสตร์ สมาชิกท้องถิ่น นักศาสนาศาสตร์ ธุรกิจการเดินเรือ กิจการต่างปท.หมอดู(โหราศาสตร์)

สิ่งของ หมายถึงสิ่งของเกี่ยวกับศาสนา พระพุทธรูป เทวรูป พระเครื่อง สังฆภัณฑ์ ข้าวของในวัดต่างๆ ตราเกี่ยวกับศาสนา หนังสือสวดมนต์  หนังสือธรรมะ หนังสือเกี่ยวกับศาสนา คัมภีรืต่างๆ  วัตถุมงคล ศาลพระภูมิ สิ่งที่เกี่ยวกับการรักษา เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค สมุนไพร หนังสือ ตำรา สิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ  สิ่งที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย พรบ. หนังสือสัญญา เช็ค  โฉนด ตำหรับตำรา หนังสือกฎหมาย แบบเรียน เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผา อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  เหรียญ ตรา  เครื่องจักรกล รถยนต์ น้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์

เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวของความถูกต้อง การไตร่ตรอง การวางแผน ความรอบคอบ การศึกษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การปล่อยวาง ความเป็นไปตามธรรมซาติ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง รูปร่างใหญ่ท้วม ค่อนข้างอ้วน แต่ไม่ใช่อ้วนกลม เจ้าเนื้อ ขาวสมส่วน ติดอวบ ถ้าผิวสองสีค่อนขาว มีโครงกระดูก ตัวดูหนานิดๆ ตัวใหญ่ หน้าใหญ่ หน้าผากกว้าง หน้าผากใหญ่ แก้มใหญ่ มีแผลเป็น ตำหนิที่ใบหน้า ผมบาง

อวัยวะ หมายถึง สมอง ช่องหู หัวใจ กระเพาะ ระบบการย่อยอาหาร ตับ หลอดเลือดดำ เส้นเลือดใหญ่ ตะโพก โคนขา ต้นขา กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อและลิ้นหัวใจ ระบบเลือด

โรค หมายถึง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับตับ โรคเกี่ยวกับเลือดเส้นที่สมอง

แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต

วัน หมายถึง วันพฤหัสบดี

วัย หมายถึง วัยกลางคน

เพศ หมายถึง ชาย

รสซาติ หมายถึง หวาน ขนมหวาน

สัตว์ หมายถึง หนู กวาง สัตว์ใหญ่ที่อุดมสมบรูณ์ หรือ โครงสร้างใหญ่ ปลาวาฬ ปลาบึก ปลาฉลาม

ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เกี่ยวกับศาสนา ต้นสาระ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้ที่เกี่ยวกับการรักษา สมุนไพร ต้นหมาก ดอกบัว พุทรักษา พืชทุกชนิด พืชให้ผลกินได้ พืชให้ดอกสีส้ม แสด เหลืองเข้ม

ทิศ หมายถึง ประจิม(ทิศตะวันตก)

สี หมายถึง สีเหลืองแก่ๆ สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด  สีดอกจำปา

อัญมณี หมายถึง บุษราคัม แก้วไพฑรูย์

แร่โลหะ หมายถึง แร่สังกะสี

with love
》》 By :: คุณยายกลิ่นโสม :: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.<<< เรียนดวง ครั้งละนิด >>>
บ้านคุณยาย.com : https://www.baankhunyai.com
blog : https://baankhunyai.bloggang
ดูดวง Line  : baankunyai

ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ
        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้