วันพฤหัส, 18 สิงหาคม 2565

ดวงสมพงศ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย

#ดวงสมพงศ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย (Thai Soulmate Astrology) เป็นการพิจารณาดวงชาตา ชาย-หญิง เพื่อดูว่า ชาย-หญิงคู่นั้นๆจะได้อยู่ครองคู่กันไหม? อยู่กันยืดยาวไหม? อยู่กันแล้วมีความสุขไหม? มีจุดส่งเสริม หรือบั่นทอนกันอย่างไร? อยู่ด้วยกันแล้วจะรวยไหม? ในการพิจารณาดวงสมพงศ์ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ แล้วมี อยู่มากมายหลายตำรับ อันได้แก่ ลัคนาสมพงศ์ จันทร์สมพงศ์ ทวาทศจักรสมพงศ์ ฤกษ์สมพงศ์ นามสมพงศ์ นาคสมพงศ์ สมพงศ์ธาตุ สมพงศ์ปีกำเนิด สมพงศ์สมบัติ คำว่า สมพงศ์ ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง การร่วมวงศ์ตระกูลกัน , วิธีการคำนวณทางโหราศาสตร์ว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่กันสมควรกันหรือไม่ สำหรับทางโหราศาสตร์ มีขอบเข่ายที่กว้าง และลึกมากขึ้นคือ เป็นการพิจารณาดวงชาตา ชาย-หญิง เพื่อดูว่า ชาย-หญิงคู่นั้นๆจะได้อยู่ครองคู่กันไหม อยู่กันยืดยาวไหม อยู่กันแล้วมีความสุขไหม มีจุดส่งเสริม หรือบั่นทอนกันอย่างไร อยู่ด้วยกันแล้วจะรวยไหม
จากตำราของ อ.เทพย์ สาริกบุตร อ.พลูหลวง ท่านได้อธิบายดวงสมพงศ์ที่สำคัญ ๓ ลักษณะคือ
๑. #ลัคนาสมพงศ์ ให้พิจารณาลัคนา ของดวงชาตา ชาย-หญิง ว่าลัคนาของทั้งคู่ อยู่มุมใด เป็นอะไรแก่กัน ซึ่งลัคนาสมพงศ์ ควรเป็น ๓ (โยค) ๕(ตรีโกณ) ๗(เล็ง) ๙(ตรีโกณ) ๑๑(โยคหลัง)แก่กัน ชาย-หญิง จะอยู่กินครองคู่กันอย่างมีความสุข
๒. #จันทร์สมพงศ์ ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชายหญิง อยู่ร่วมราศีกัน ร่วมนักษัตรฤกษ์ ร่วมนวางศ์ โบราณท่านว่าอยู่ด้วยกัน ประเสริฐนักแล
ถ้าดาวจันทร์ ในชาตาชายหญิง อยู่ในตำแหน่งเล็งกัน จะดีมากในชีวิตคู่ หรือ ดาวจันทร์เป็น ๖ หรือเป็น ๘ ราศีแก่กันก็ดีเช่นกัน (ตามเกณฑ์ดาวจันทร์(๒)
นอกจากพิจารณาดาวจันทร์ แล้วเราก็ต้องพิจารณา ดาว ๑ ๓ ๖ ดาวเจ้าเรือนปัตนิ ในดวงชาตาของทั้งหญิงชาย ประกอบด้วย จึงจะสมบูรณ์เรื่องสมพงศ์
๓. #ทวาทศจักรสมพงศ์ ในการพิจารณาทวาทศจักรสมพงศ์ เป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าเรือนทั้ง ๑๒ เรือน ของชายและหญิงไปสถิตในเรือนชาตาของอีกฝ่ายหนึ่ง เน้นเรือนเกณฑ์ ๔ เรือน คือ เรือนตนุลัคน์ เรือนปัตนิ เรือนพันธุ และเรือนกัมมะ (๑,๔,๗ และ ๑๐) เป็นการนำดาวเจ้าเรือนของเรือนต่างๆ มาพิจารณา โดยดูว่า ดาวเจ้าเรือนนั้น ในดวงชาตาชายไปอยู่เรือนใด ของดวงชาตาหญิง และสัมพันธ์ถึงลัคนาของดวงชาตาหญิงหรือไม่ จากนั้นก็พิจารณากลับในทำนองเดียวกันนี้อีกว่า ดาวเจ้าเรือน ในดวงชาตาหญิง ไปอยู่สัมพันธ์กับ เรือนใด หรือสัมพันธ์ถึงลัคนาชาย หรือไม่ เป็นการนำดวงชาตาชาย-หญิง มาพิจารณาดาว ประกอบกัน ตัวอย่าง
ดาวเจ้าเรือนตนุลัคน์ ของดวงชาตาหญิง มาอยู่ร่วมกับ ลัคนาในดวงชาตาชาย ชายนั้นจะรัก หญิงมาก แต่ถ้า ดาวตนุลัคน์ ของดวงชาย มาอยู่ร่วมกับ ลัคนาใน ดวงชาตาหญิง หญิงนั้นก็รักชายมาก แต่ถ้าตนุลัคน์ของทั้ง ชายหญิงต่างมาอยู่ร่วมกันกับลัคนา ของอีกฝ่าย อย่างนี้ ชายหญิงคู่นี้ จะรักใคร่ปรองดองกันดี นับว่าเป็นเนื้อคู่กันที่แท้จริง จะครองคู่อยู่กันยั่งยืน จนแก่เฒ่า
เจ้าเรือนกดุมภะ ของดวงหญิง อยู่ร่วมลัคนา ในดวงชาย ให้ฝ่ายชายเป็นผู้เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินจึงจะดี แต่ถ้าเจ้าเรือนกดุมภะของดวงชาย อยู่ร่วมลัคนาในดวงหญิง ก็ควรให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บเงินจึงจะดี ถ้าเจ้าเรือนกดุมภะ ของทั้งคู่ต่างอยู่ร่วมกับ ลัคนาของอีกฝ่าย อย่างนี้ ก็ให้ต่างช่วยกันเก็บ ทรัพย์สิน เงินทองก็จะมีอยู่ถาวรไปตลอดอายุขัย
#บทความนี้จะเน้น ทวาทศจักรสมพงศ์ เน้นดาวเจ้าเรือนลัคนา​ของชายและหญิงทั้ง​ ๑๐​ เรือน​ ที่ไปสถิต​ใน​เรื่อนชาตาของอีกฝ่าย​ แต่​จะเน้​นดาวที่เป็นเรือนเกณฑ์​ที​ ๑​ ๔​ ๗​ และ​๑๐​ เป็น​หลัก​
มีจุดที่จะพิจารณา ดังนี้
๑. ดาวเจ้าเรือนลัคนา ของชายหรือหญิง
๑.๑ ทับลัคนาของฝ่ายชายหรือหญิง หรือดาวเจ้าเรือนลัคนา อยู่ระหว่าง ๐ องศา – ๑๐ องศา ของลัคนาอีกฝ่าย หรือทั้งคู่เป็นธาตุเดียวกัน จะมีผลดังนี้ ถ้าเป็นดาวศุภเคราะห์(๒,๔,๕,๖) เจ้าชาตาทั้งคู่สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถ ดึงส่วนที่ดีออกของอีกฝ่ายมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ่นยิ่งขึ้น หากเป็นดาวบาปเคราะห์(๑,๓,๗,๘) เจ้าชาตาทั้งคู่ต้องเรียนรู้สิ่งกันและกัน หากพบปัญหาและอุปสรรค ก็ช่วยกันแก้ไข เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป หากทำไม่ได้ก็จะกลายเป็นพลังด้านลบ ทำให้ความสัมพันธ์ในชาตินี้ไม่ประสบความสำเร็จ
.
๑.๒ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง เล็งกัน มี ๑๘๐ องศา หรือเป็นธาตุคู่มิตร หรืออยู่ราศีตรงกันข้าม หรืออยู่ระหว่าง ๑๗๐-๑๙๐ องศา ของลัคนาอีกฝ่าย เจ้าชาตาจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีปรับทัศนะคติที่แตกต่างกัน มีการเปิดใจรับฟังกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งสองฝ่าย ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ แต่ถ้าหากต่างคนถือว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก อีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิด ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่
.
๑.๓ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง จตุโกณ มี ๙๐ องศาหรือเป็น ๔ จากลัคนาของอีกฝ่าย หรือ อยู่ระหว่าง ๘๒-๙๘ องศา ของลัคนาอีกฝ่าย ถือว่าเป็นธาตุที่ขัดแย้ง ธาตุที่เป็นศัตรู ทั้งคู่จะมีความขัดแย้งกันมาก เป็นคู่เวรคู่กรรม ทั้งคู่จะต้องร่วมมือกันในการแก้ปํญหาความขัดแย้ง ด้วยความรักและการให้อภัยเท่านั้น ชีวิตคู่จึงสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่ถ้าหากไม่รู้จักการให้อภัย ชีวิตก็ยากจะประสบความสำเร็จ
.
๑.๔ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง ตรีโกณ มี ๑๒๐ องศา ราศีธาตุเดียวกัน หรืออยู่ระหว่าง ๑๑๕-๑๒๕ องศา ของลัคนาอีกฝ่าย ถือว่าเป็นคู่เกื้อกูลกัน คือคู่ที่มีความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจซึ่งกันและกันแบบมองตาก็รู้ใจ โดยไม่ต้องใช้คำพูด เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมั่นคงยั่งยืน แต่อาจจะทำให้ชีวิตคู่ขาดความท้าทายไปบ้าง ถือว่าเป็นคู่พเพนนิวาส หรือคู่แท้
.
๑.๕ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง โยค มี ๖๐ องศา เป็นธาตุคู่มิตร หรืออยู่ระหว่าง ๕๔ – ๖๔ องศา ของลัคนาอีกฝ่าย มุมโยคเป็นถือว่าเป็นมุมขยัน มุมที่แสดงความกระตือรือร้น ทำให้เกิดกุศลกรรมช่วยสนับสนุนให้เจ้าชาตาทั้งสอง เกิดพลังที่จะกระตือรือร้นในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถือว่าเป็นมุมโอกาสที่ดี ที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชีวิตรักจะทำให้เกิดความสดชื่น มีความกระตือรือร้น และมีความหวังที่จะสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
.
๑.๖ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง อยู่ในเรือนทุสนะภพ ของของลัคนาอีกฝ่าย
๑.๖.๑ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง อยู่ในเรือนอริของของลัคนาอีกฝ่าย ถือว่าเป็นคู่ศัตรู เจ้าชาตาจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายด้าน ในการคบหากัน เจอกันครั้งแรกอาจจะไม่ถูกชาตากัน แต่ถ้าทั้่งคู่เปิดใจให้กันและกัน ยอมรับความคิดเห็นและทัศนคติที่ต่างกันของอีกฝ่าย ก็สามารถสารสัมพันธ์ชีวิตคู่ให้สามารถดำเนินต่อไปได้
๑.๖.๒ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง อยู่ในเรือนมรณะของลัคนาอีกฝ่าย ถือว่าเป็นคู่พลัดพลาก ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ครอง อาจต้องสูญเสียพลัดพรากหรือหย่าร้างกับคู่ครอง การใช้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น ความสัมพันธ์กับคู่ครองสะดุดได้เป็นระยะๆ หากจะให้ชีวิตคู่ยืนยาว ต้องแยกกันอยู่
๑.๖.๒ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชายหรือหญิง อยู่ในเรือนวินาสน์ของลัคนาอีกฝ่าย ถือว่าเป็นคู่ลับ หรือคู่ปกปิด เจ้าชาตามักไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น ความสัมพันธ์กับคู่ครองอาจสะดุดหรือถึงสิ้นสุด คู่ครองมักนำเรื่องเสียหายเดือดร้อนยุ่งยากมาให้ หรืออาจจะมีคู่ครองโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจจะมีคู่แบบลับๆไม่เปิดเผย ถ้าเปิดเผยความสัมพันธ์อาจสิ้นสุดลง แต่ถ้าอยู่แบบไม่เปิดเผย ชีวิตคู่ก็จะยืนยาว
,
.
๒. ดาวเจ้าเรือนอื่น ๆ ของชายหรือหญิง ที่ทับ เล็ง จตุโกณ ตรีโกณ โยค อยู่ในเรือนทุสนะภพกับลัคนาของลัคนาอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ลักษณะเดียวกัน
.
หลักการที่สำคัญ
๑. หากเจ้าเรือนปัตนิ เสียทั้งคู่ ไม่ควรแต่งงานกันอย่่างยิ่ง
๒. หากดาวที่เป็นกาลีกีณีกุมลัคนา หรือเจ้าเรือนลัคนาเป็นกาลกิณี ไม่ควรแต่งงานกัน เพราะต่างกันความประพฤติไม่ดี จะร่วมมือกันทำชั่ว
๓. เจ้าชาตาที่มีดาวกาลกิณีกุมลัคนาซึ่งกันและกัน ก็ลักษณะเดียวกัน
๔. ดาวกาลกิณีของอีกฝ่ายไปกุมลัคนของอีกฝ่าย และไม่มีดาวที่ได้ตำแหน่งศีมาให้คุณ
๕. ดาวเจ้าเรือนลัคนาเป็นนิจ ประ หรือเจ้าเรือนลัคนาของอีกฝ่ายเป็นนิจ ประ หรือดาวเจ้าเรือนลัคนาเป็นประทั้งคู่ ไม่ควรแต่งงานกัน