วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ทํานายเลขที่เป็นปาก ใจ ที่นั่ง

ทํานายเลขที่เป็นปาก ใจ ที่นั่ง

ดังอธิบายมาแล้วจากตัวอย่างเบื้องต้นว่า เลขอะไรในตําแหน่งไหนตกที่ ปาก ใจ และที่นั่ง จะไม่นํามากล่าวไว้ข้าอีกในที่นี้ ฟังดูลักษณะการทํานายเลขที่เป็นปก ใจ และ ที่นั่ง ดังต่อไปนี้

เลขที่เป็นปาก

ถ้า ๑. (อาทิตย์) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นมักพูดจาหาความแน่นอนไม่ค่อยได้ แต่มี สติปัญญามากแล
ถ้า ๒. (จันทร์ เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นพูดจาอ่อนหวาน น่ารัก นุ่มนวล มีเสน่ห์ เป็นที่ขอบพอของคนทั่วไปแล
ถ้า ๓. (อังคาร) เป็นปาก ทํานว่า ผู้นั้น มักพูดจาโอทั้ง มักชอบตก คะนองหา เช่าระมีได้เลย ชอบอวดอ้างใหญ่โต อวตอิทธิพล ที่จริงมักใจขลาดกลัวแล
ถ้า ๔. เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้น พูดจาที่มีหลักฐาน เป็นที่ชอบใจของสมณะ พราหมณ์มาก ทว่า มักชมแต่ต่อหน้า กลับมานินทาลับหลังแล
ถ้า ๕. (พฤหัส) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้น พูดจาดีมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป เจรจาเป็นใหญ่ มีธรรมะดีแล
ถ้า ๖. (ศุกร์) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้น พูดจามักจะถือเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อย เชื่อฟังเหตุผลคนอื่นบ้างเลย และมักชอบติฉินนินทาคนอื่นแล
ถ้า ๗ (เสาร์) เป็นปาก ท่านว่า ผู้นั้นพูดจาเด็ดขาด หนักแน่น แต่มักปากร้ายปากจัด มักคิดก่อนพูด โกรธง่ายหายเร็วแล

 

เลขที่เป็นใจ

ถ้า ๑. (อาทิตย์) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้น มักเป็นคนมีมานะมาศ ใจเร็ววูบวาบ มักมี ใจเมตตาโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป แต่โกรธง่ายหายเร็ว มักเชื่อคนง่ายและประสบทุกข์ ลําบากใจเนืองๆ แล
ถ้า ๒. (จันทร์) เป็นใจ ทํานว่า ผู้นั้น มักเป็นคนใจอ่อนเชื่อคนง่ายใจคอไม่แน่ นอน มักจะโลภ และตระหนีมาก เห็นแก่ตัวบ้างเล็กน้อยแล
ถ้า ๓. (อังคาร) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้น มีใจกล้ําเด็ดเดี่ยว มักถือเอาอารมณ์แห่งตน ใจนักเลง รจะเก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่แล
ถ้า ๔. (พุธ) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นใจคอหนักแน่น สติปัญญาดี มีอัธยาศัยอ่อนโยน เมตตาปรานีต่อคนทั่วไป ทําคุณกับใครไม่ขึ้น แต่ทําคุณกลับผู้ใหญ่ดีแล
ถ้า ๕. (พฤหัสบดี) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้นมักใจดี มั่นอยู่ในศีลธรรม มีกตัญญรู้จัก คุณคน มักชอบเล่าเรียนวิชาหาความรู้ต่างๆ และมักชอบเป็นนักบวชแล
ถ้า ๖. (ศุกร์) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้น มีใจหนักไปทางรักสวยรักงาม ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่คนอื่น เป็นคนหุนหันโมโหง่าย เจ้าโทสะ โกรธใครแล้วมักผูกพยาบาทแล
ถ้า ๗. (เสาร์) เป็นใจ ท่านว่า ผู้นั้น ใจคอกล้าหาญ ชอบอาสาผู้ใหญ่ดี และมัก เป็นคนมีความรู้ รู้สึกนึกคิด ตรึกตรองรอบคอบมากแล

เลขที่เป็นที่นั่ง

ถ้า ๑. (อาทิตย์) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น มักมีไฝหรือปานในที่ลับ เป็นคนอาภัพ มักชอบมีคู่ครองหลายคน
จ้า ๒. (จันทร์) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น มักมีความรักไม่แน่นอน มักกังวลเรื่องที่อยู่ – ชอบคบคนต่ํากว่าตน และมักมากในกามารมณ์แล
ถ้า ๓. (อังคาร) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น มักโยกย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง อยู่ไม่เป็นที่แน่ นอน เรื่องความรักมักไม่ค่อยแน่นอน และมักมากในเรื่องกามารมณ์ บางคนมักล่วงที่เล ธรรมเพราะส่วงประเวณี มี ไฝ-ปานในที่ลับ
ถ้า ๔ (พุธ) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น มักไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย มักน้อย สันโดษในเรื่องกามราคะ
ถ้า ๕. (พฤหัส) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น ไม่สู้ห่วงใยในเรื่องที่อยู่ การกินการนอน มักชอบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ
ถ้า ๖. (ศุกร์) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้น มักมีไม่มีปานในที่ลับ มีความรู้สึกในเรื่อง กามารมณ์จัศ รักลูกเขาเมียใครไม่เลือก เก็บทรัพย์ได้ไม่อยู่เลย
ถ้า ๗. (เสาร์) เป็นที่นั่ง ท่านว่า ผู้นั้นมักมีไฝมีปานในที่ลับ ชยนมีเมียหลายคน
อยู่ที่ใดไม่นาน ชอบย้ายไปโน่นมานี้ ไม่เป็นที่เป็นทาง มักมากในกามราคะจัดแล

อนึ่ง เลขที่เป็นปาก ใจ และที่นั่ง นั้น ถ้าตกเลขสัมพันธ์กันท่านให้รวมมาทํานาย ไปด้วย จึงจะแม่นยํา ถ้าเลขปากเป็นเลข ๑ หรือ ๓ หรือ ๒ ท่านว่า ไม่ดีให้ทายไปในทาง เลวก่อน เพราะเป็นเลขบาปเคราะห์
ถ้าเลขปากตกเลข ๒ หรือ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ท่านว่า มักเป็นเลขให้คุณ ให้ทาย ไปในทางดีก่อน เพราะเป็นสมปเคราะห์
อย่างไรก็ดี ถ้าเลขปากดี เลขใจเลว หรือเลขที่นั่งเลว ทายไปในทางเลว หากไป สัมพันธ์กับเลขตัวเดียวกันในฐานอื่น ดี ก็ให้ทาย ปานกลาง ถ้าดี ๒ เสีย ๑ ทายว่าดี แม้เลข ใจหรือที่นั่งก็ให้ถือหลักเดียวกัน